Badania z wydaniem opinii

PROCEDURY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA BADANIA I WYDAWANIE OPINII W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

  1. Badania diagnostyczne w Poradni prowadzone są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia (formularze wniosków dostępne są w sekretariacie poradni oraz stronie internetowej poradni).
  2. Wnioski rejestrowane są w sekretariacie poradni.
  3. Pracownik pedagogiczny wyznacza termin rozmowy wstępnej z rodzicem/opiekunem lub termin badania dziecka.
  4. Terminy spotkań przekazywane są telefonicznie przez pracowników pedagogicznych lub sekretariat poradni.
  5. Po przeprowadzonej diagnozie rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń może wnioskować o wydanie opinii, która może być przesłana na adres domowy, szkoły lub może zostać odebrana w sekretariacie poradni w godzinach od 8.00-16.00.
  6. Opinie mogą odebrać rodzice/opiekunowie/pełnoletni uczeń lub upoważnione (pisemnie) przez nich osoby pełnoletnie.