Nauczanie indywidualne

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zasady ogólne

 1. Indywidualne nauczanie przeznaczone jest dla uczniów chorych i objętych z tego powodu leczeniem, którzy w danym okresie nie mogą uczęszczać do szkoły/przedszkola lub uczęszczanie jest znacznie utrudnione z powodu choroby (nie jest sposobem na rozwiązywanie problemów edukacyjnych
  i wychowawczych).
 2. Nauczanie indywidualne realizowane jest w domu ucznia. Organizacja indywidualnego nauczania na terenie szkoły/przedszkola powinna dotyczyć jedynie sytuacji, gdy prowadzenie tych zajęć w domu rodzinnym ucznia jest z obiektywnych powodów niemożliwe lub utrudnione.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
 2. Zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka zawierające:
 • rozpoznanie choroby powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu uczęszczanie do szkoły/przedszkola,
 • okres (nie krótszy niż 30 dni), w jakim konieczna jest taka forma nauczania,
 • zakres w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie
  w odrębnym pomieszczeniu w szkole.

W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.

Podstawa prawna

 1. 71b ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) indywidualnym nauczaniem obejmuje się wyłącznie uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 1. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. Nr 173. poz. 1072).