Kształcenie specjalne

PROCEDURY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O WYDANIE ORZECZENIA KIEROWANEGO DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju rodzic/opiekun powinien:

  • skontaktować się z poradnią w celu ustalenia procedury postępowania w sprawie dziecka,
  • dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka (na formularzu poradnianym dostępnym w drukach do pobrania) oraz inną niezbędną dokumentację,
  • dołączyć opinię szkoły/przedszkola,
  • w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji o diagnozę specjalistyczną na terenie poradni rodzic jest zobowiązany przestrzegać wyznaczonych terminów badań,
  • orzeczenia lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaje się na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia,
  • o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń powiadamiany jest zawiadomieniem pisemnym, którego otrzymanie potwierdza własnoręcznym podpisem, rodzic może uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu Orzekającego,
  • orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu,
  • orzeczenie mogą odebrać rodzice/opiekunowie lub pełnoletni uczeń,
  • orzeczenie wydawane jest w trzech egzemplarzach.